Rechtspositieregeling: personeelsmaterie op de gemeenteraad

Op de gemeenteraad van oktober keurden we een nieuwe rechtspositieregeling goed. Dat document legt aan onze Schotense ambtenaren duidelijk uit wat hun rechten en plichten zijn.

 

Inleiding

Sta me toe om hier eerst de bevoegde ambtenaren te bedanken, en in het bijzonder de personeelsdirecteur, voor het geleverde werk en de grondige uiteenzetting op 8 oktober. 

Er is hard gewerkt aan deze nieuwe rechtspositieregeling. De intentie om hier een vlot leesbaar document van te maken is zeer correct. Het is niet langer nodig om een doctoraat rechten of metafysica te behalen om je eigen rechten en plichten te leren kennen wanneer je bij ons bestuur komt werken. Dit document kan iedere werknemer van ons bestuur helpen. De leesbaarheid zal daarbij helpen om het lijvige document door te nemen. Waarvoor onze dank.

Dit document kan iedere werknemer van ons bestuur helpen

Evenwel schemeren hier een aantal politieke keuzes door. Ik ben blij dat een foutieve passage over de overmachtsregeling werd rechtgezet. We betreuren wel dat enkele zaken exclusief naar het arbeidsreglement gaan en zo buiten de openbaarheid van deze raad vallen. We zijn daarentegen blij dat in het hoofdstuk betreffende een negatieve evaluatie deze tekst is aangepast zodat die specificeert dat iedere personeelslid zich mag laten bijstaan door zijn of haar vakbond.

Vragen

Er zijn zo nog vele andere keuzes waarover we lang kunnen debatteren. Maar ik denk niet dat het nodig is om de hele commissie opnieuw te doen. Toch zijn er nog twee zaken die ik wil aanstippen en waar ik graag van de bevoegde schepen een antwoord op had gehad.

  1. Deze rechtspositieregeling maakt een einde aan het opsparen van ziekte- en verlofdagen. Die konden dan in blok aan het einde van de loopbaan opgenomen worden. Dat zorgde dan lange tijd voor een lege stoel en een gevaar voor de continuïteit van de dienst. Maar tegelijk zijn verschillende einde-loopbaan-maatregelen teruggeschroefd. Welke maatregelen neemt het bestuur om werken ook voor de bijna-gepensioneerden werkbaar te houden?
  2. Ik haalde het in de commissie reeds kort aan, maar het probleem blijft daar nog onopgelost. Wanneer een gemotiveerd personeelslid werkt in functie A en vervolgens promotie maakt naar functie B, maar achteraf niet voor die (leidinggevende) functie geschikt blijkt, kan hij of zij niet teruggaan naar de vorige functie. In tegenstelling, er is dan een automatische exit. De enige manier om terug te gaan en actief te blijven voor onze gemeente, is enkel op basis van een gunst die hij of zij dan verkrijgt van het college. Vreest u niet dat deze maatregel talentvolle mensen in onze organisatie afremt en hoe wilt u dat voorkomen?

Antwoorden

De bevoegde schepen antwoordde op de vragen. Hieronder de korte samenvatting:

  1. De einde-loopbaan-problematiek is niet eigen aan de gemeente Schoten, dus we kunnen dit niet in onze rechtspositieregeling verankeren. Als bestuur zullen we respectvol met onze oudere medewerkers moeten omgaan. We moeten een policy voorzien voor zinvol en nuttig werk is. Een traject hierrond is nodig, ook voor kennisoverdracht.
  2. Het is een keuze om dat als gunst te handhaven. Het college zal in eer en geweten en in het belang van persoon en de organisatie doen.

https://youtu.be/G7_RsPdaIIQ?t=6310

Vond je dit interessant? Delen mag!

Eén antwoord op “Rechtspositieregeling: personeelsmaterie op de gemeenteraad”

Reacties zijn gesloten.