Gemeenteraad vleugellam?

Op de gemeenteraad van juni besliste de meerderheid om de bevoegdheden van de gemeenteraad in te perken. Die gaven ze dan aan het schepencollege . Onze CD&V-fractie was daar niet mee akkoord. Die delegatie beperkt de gemeenteraad en bij uitbreiding de openbaarheid voor de Schotenaar. Hieronder vind je de technische tussenkomst.

Collega’s,

Eerst en vooral zou ik de voorzitter, en bij uitbreiding dus de hele meerderheid, willen bedanken dat ze deze gevoelige punten rond de delegatie nu pas op de agenda geplaatst hebben. Zoals jullie weten stond dit oorspronkelijk geagendeerd op de gemeenteraad van maart, die we in het begin van de coronacrisis samen afgeschaft hebben. Bij deze dus een dikke dank u om dit nu pas terug te behandelen in een fysieke gemeenteraad.

Dat gezegd zijnde, is onze dankbaarheid nu ook weer niet zo groot dat we als CD&V die punten zomaar mee zullen goedkeuren.

Technische tussenkomst

Allereerst zal ik de juridische argumenten geven, en de 5 amendementen, om dan af te sluiten met een eerder algemene politiek slotwoord voor de drie punten samen, voor den overkant is dat laatste vooral belangrijk.

Verhoging CollegeBudget

Wat agendapunt 7 betreft, het optrekken van het bedrag waarover het college binnen het dagelijks bestuur mag beslissen, zijn er enkele kleine elementen die ik graag in het debat wil brengen, namelijk artikel 3 en 4 van het voorliggende besluit en daarna de hoogte van het bedrag. Dat laatste is het belangrijkste

  • Artikel 3 spreekt over de startdatum van dit besluit voor morgen. Nu vroeg ik mij af wat hier de reden voor is. Normaal gezien telt wettelijk dat een besluit in werking treed 5 dagen na de publicatie van het besluit. Dat is dus maximaal een week uitstel. Ik zou dan ook adviseren van dit artikel te schrappen, omdat we anders de kritiek kunnen krijgen dat dit snel snel goedgekeurd werd om nog iets goed te keuren op het college van komende donderdag. Als een schrapping niet past, kan onze fractie hier als startdatum akkoord gaan met 1 juli.
  • Artikel 4 wil het volledige vorige gemeenteraadsbesluit over deze materie intrekken. Evenwel willen we dit vervangen naar “aanpassen”, omdat in het oorspronkelijke besluit ook enkele zaken zitten die niet meegenomen zijn in dit ontwerp van beslissing. Namelijk de manier waarop bij contracten van onbepaalde duur de hoogte van het bedrag berekend wordt… Anders moet, volgens dit besluit, ieder contract van onbepaalde duur hier langs de gemeenteraad komen. 

Het grote technische debat moet gaat hier echter gaan over de hoogte van het bedrag. We krijgen hier een verhoging van 30.000 naar 139.000 € (allebei zonder BTW). Dat is meer dan vier keer zo hoog! De argumentatie wordt gezocht in de Europese drempelwaarde. En dat is een goede uitvlucht. Er zijn echter twee belangrijke tegenargumenten. 

Het college mag ineens over vier keer zoveel geld beslissen

  • Het eerste argument is dat de huidige drempel van 30.000€ correcter is. Het is namelijk pas vanaf die drempelwaarde dat onze eigen wet op de overheidsopdracht extra maatregelen oplegt. Bij de vorige verhoging ging mijn partij akkoord met die drempelwaarde omdat de gemeenteraad als extra controleorgaan kan dienen. Zo bood die agendering een extra controle functie. Ongeacht de uiteindelijke beslissingskracht van de meerderheid, werd alles nog eens nagekeken bij de agendering.
  • Het tweede argument is eerder praktisch van aard. Onze gemeente is geen klein bedrijfje, maar we zijn nog geen multinational zoals onze buur Antwerpen, waar deze bedragen wel veel voorkomen.

Daarom stelt mijn fractie voor van de bedragen aan te passen naar  30.000 €. 

Los van de hoogte van het debat gaat onze fractie akkoord met de automatische tweejaarlijkse correctie. Tenminste als die gekoppeld wordt aan een logische index.

Delegatie Personeelsbevoegdheden

Wat agendapunt 8 betreft vraagt mijn fractie de schrapping van één specifiek aspect van de delegatie, namelijk de aanstelling van de MAT-leden. Wij vinden onze redenen daarvoor in artikel 161 van het decreet lokaal bestuur, waarin de gemeenteraad en de OCMW-raad expliciet bevoegd worden verklaard voor het organogram en het lidmaatschap van het managementteam is verbonden. Dat willen we dus graag schrappen.

We zijn wel zeer tevreden met de beslissing om de rechtspositieregeling hier nog te bespreken

DElegatie Retributiereglementen

Wat agendapunt 9 betreft, kan onze fractie helemaal niet akkoord gaan. Artikel Art 40, §3 wijst deze bevoegdheid expliciet toe aan gemeenteraad. Art 41, 14°, geeft wel de mogelijkheid om het praktisch vaststellen en de toekenning van verminderingen en/of vrijstellingen over te laten aan het college.

Maar dat wil niet zeggen dat het college het tarief, of zeker niet het reglement (artikel 5 van deze beslissing) mag wijzigen. Dat is een veel te brede interpretatie van artikel 41. De juridische term “vaststellen” heeft immers een andere connotatie dan het bepalen van de hoogte van een bedrag. Het gaat volgens onze fractie hier om een goed voorstel, maar één dat nog verder moet worden uitgewerkt.

no taxation without representation

In eerste instantie vraagt onze fractie dan ook de verdaging van dit agendapunt. Mocht dit niet kunnen, vragen we de schrapping van artikel 5 en een aanpassing van de startdatum naar 1 juli.

Politieke tussenkomst

Tot zover de juridische aspecten. Ik zou nu graag overgaan tot de politieke boodschap. En dat is denk ik iets waarvoor ik heel de gemeenteraad wil aanspreken. Deze delegaties leiden tot een verminderde openbaarheid. Minder duidelijkheid voor onze burgers. Want punten die niet op de gemeenteraad komen die gaan naar het college. De vergaderingen van het college zijn (terecht) niet openbaar. 

Je zou kunnen zeggen dat dit de agenda van de gemeenteraad zal ontlasten en dat onze vergaderingen sneller gedaan zijn, maar is dat die openbaarheidsprijs waard? Als er weinig agendapunten zijn, zoals vandaag, dan dient de oppositie gewoon meer vragen in.

Het zal de beleidsbeslissingen niet echt versnellen, want als meerderheid kunnen jullie het hier in de gemeenteraad altijd doorduwen, maar wel extra veiligheidscontrole ivm overheidsopdrachten wegnemen, en, beste NVA’ers, zeker deze legislatuur moeten jullie geen schrik hebben van weerspannige coalitieleden die de meerderheid zouden kunnen gijzelen want VLD is overbodig.

Conclusie

Dus waarom deze besluiten erdoor duwen. Waarom wil het college deze punten uit de openbaarheid naar de achterkamers? Vertrouwt de burgemeester zijn eigen gemeenteraadsleden niet?

Vond je dit interessant? Delen mag!

2 antwoorden op “Gemeenteraad vleugellam?”

Reacties zijn gesloten.