De organen van het gemeentebestuur: het college

Er zijn drie politieke gemeenteorganen: de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester. Het college van burgemeester en schepenen is de langste naam. Daarom noemen de meeste mensen dit gewoon het college of het schepencollege.

Na de verkiezingen vormt een meerderheid van de verkozenen samen de coalitie. Zij stellen (normaal gezien) een coalitie- of bestuursakkoord op. Vervolgens duiden ze de mensen aan die dit akkoord moeten uitvoeren: het college van burgemeester en schepenen.

In dit college zetelen de burgemeester en de schepenen, maar ook de algemene directeur, de vroegere gemeentesecretaris, maakt hiervan van ambtswege deel uit. Deze vergadering is het “dagdagelijkse bestuur” van een gemeente. Hier worden het reilen en zeilen en de uitvoering van de beleidsplannen wekelijks opgevolgd.

Benoeming

De schepenen worden via een akte van voordracht aangeduid. Net zoals bij de burgemeester moet dit door een meerderheid van de verkozenen én door een meerderheid van de lijst waarop ze verkozen zijn getekend worden.

Op de eerste vergadering van de gemeenteraad, nadat alle gemeenteraadsleden hun eed hebben afgelegd, wordt dit nagekeken. In dat formulier wordt de rangorde bepaalt, maar ook een eventuele vervanger en vervangtermijn. De schepenen moeten een bewijs van goed gedrag en zeden geven én een bewijs dat ze in de gemeente wonen. Zijn aan deze voorwaarden voldaan, dan zijn ze verkozenen.

Het maximum aantal schepen ligt vast

Het maximum aantal schepen ligt bij wet vast. Hoe groter de gemeente, hoe meer schepenen. Voor Schoten zijn dat zes. Een gemeente mag er ook minder hebben, maar meer niet.

Tussen de schepenen is er een rangorde. Iemand is eerste schepen, iemand anders tweede … zo tot de zesde. De laatste schepen is meestal de “toegevoegde schepen”. Dit is de volgorde waarin ze de burgemeester vervangen als die met vakantie is.

Als de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst geen deel uitmaakt van het schepencollege, wordt hij of zij nog extra toegevoegd. Vandaar de term “toegevoegde” schepen. Dit brengt het aantal Schotense schepenen op zeven in plaats van het wettelijke cijfer van hierboven van zes.

Bevoegdheden

Een schepen kan niet alleen beslissen. Het college beslist steeds collegiaal. Dit wil zeggen dat ze alleen als geheel een besluit kan nemen. Er bestaat dus geen schepenbesluit, enkel een collegebesluit.

Er bestaat geen schepenbesluit

Hoe dat dat college intern beslist ligt niet vast. Dat kan bij stemming, dat kan ook bij consensus. Maar extern beslist het college als geheel.

Het college mag over veel beslissen. Een relatief beperkt aantal zaken zijn expliciet aan haar toegewezen, maar de gemeenteraad mag taken aan haar delegeren. Dit gebeurt in de praktijk ook. Hoewel de gemeenteraad in de wet de ruimste bevoegdheden heeft, staat de meerderheid heel veel hiervan af aan de schepenen. Die voeren immers het bestuursakkoord van de gemeente uit…

Varia

  • Het Schotense college vergaderde steeds op dinsdagnamiddag, maar vanaf 2019 zal dit dinsdagvoormiddag zijn.
  • Het totaal aantal leden is acht: één burgemeester + zes schepenen + één toegevoegde schepen. Daarnaast woont de algemeen directeur de vergaderingen bij.
  • De verslagen van deze vergadering zijn zeer belangrijk. De gemeenteraadsleden hebben daarom steeds inzage in de goedgekeurde verslagen.
Vond je dit interessant? Delen mag!

Eén antwoord op “De organen van het gemeentebestuur: het college”

Reacties zijn gesloten.